ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงาน หักเก็บเงิน ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567  สำหรับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567  สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  นำโดยนายอัมพร  ฉันทรัตน์  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายประวิง  อินทิพย์ กรรมการและเลขานุการ และนายนภดล  คงกำเหนิด ผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร

        เป้าหมายในการจัดประชุมเพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่หักเก็บเงิน  มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 พรบ.สหกรณ์  และให้การปฏิบัติงานดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน