แบบฟอร์ม

แบบคำร้องทั่วไป
ใบสมัครสมาชิกสามัญ
ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ใบคำร้องขอลาออกจากสหกรณ์
หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์
ใบมอบฉันทะ รับปันผล - เฉลี่ยคืน
ใบมอบฉันทะ รับดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ใบคำร้องขอทุนสาธารณประโยชน์ช่วยเหลืออุทกภัย
แบบแสดงตนทายาทสมาชิกสมทบ
คำร้องต่างๆ
หนังสือยินยอม สสอค. สส.ชสอ. สฌอ.
คำร้องของดชำระค่าหุ้น และงวดชำระหนี้รายเดือน
ใบคำร้องขอย้ายหน่วยเลือกตั้ง
คำร้องขอพักชำระหนี้ (สามัญ และพิเศษ) 2565
แบบคำข้อกู้
คำขอกู้สามัญ
คำขอกู้วิทยฐานะ
คำขอกู้เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้
คำขอกู้พิเศษ
คำขอกู้ฉุกเฉิน
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM
คำขอกู้ฉุกเฉินสวัสดิการ
คำขอกู้กรณีพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก 2565
คำขอกู้สามัญรวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่น 65
แบบคำร้องอื่นๆ
หนังสือถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
คำร้องขอนำเงินปันผล และเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินฝากออมทรัพย์
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ขั้นตอนการกดเงิน ATM
ATM ธนาคารกรุงไทย
แบบคำร้อง สสอค. สส.ชสอ.
ใบสมัคร สสอค. (สำหรับสมาชิกสามัญ)
ใบสมัคร สส.ชสอ. (สำหรับสมาชิกสามัญ)
ใบสมัคร สสอค. (สำหรับสมาชิกสมทบ)
ใบสมัคร สส.ชสอ. (สำหรับสมาชิกสมทบ)
แบบคำร้อง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลเฉลี่ยคืน
หนังสือมอบอำนาจ

สำนักงานใหญ่

118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

055-613049, 055-612431

FAX

055-612319

สาขาสวรรคโลก

ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
126/1 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

เบอร์โทรศัพท์

055-643236

เบอร์มือถือ

086-4464587

ติดต่อเรา

แอด Line สหกรณ์

@609mtdzc