ระเบียบ

เรื่อง

1.ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ ปี 2566
2.ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2563
3.ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ปี 2560
4.ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล ปี 2562
5.ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ปี 2555
6.ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ปี 2565
7.ว่าด้วยหุ้น ปี 2567
8.ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2564
9.ว่าด้วยการให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ปี 2566
10.ว่าด้วยการให้กู้สามัญ ปี 2566
11.ว่าด้วยการให้กู้พิเศษ ปี 2566
12.ว่าด้วยการให้กู้กรณีพิเศษ ปี 2566
13.ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกผู้ขอกู้และสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ. 2565
14.ว่าด้วยการรับเงินงวดชำระหนี้ ปี2566
15.ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ปี 2567
16.ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ปี 2555
17.ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2566
18.ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2567
19.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2565
20.ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2555
21.ว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2563
22.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน ปี 2555
23.ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ปี 2555
24.ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ปี 2555
25.ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และ ทำลายเอกสารของสหกรณ์ ปี 2566
26.ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์ ปี 2564
27.ว่าด้วยสมาชิกสมทบ ปี 55
28.ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ ปี 55
29.1.ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ปี 2563
29.2.ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ปี 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
30.ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2565
31.ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2565
32.ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในฯ ปี 2562
33.ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ชพค และ ชพส ปี 2560
34.การว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564
35.การใช้เงินทุนระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2564
36.ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
37.ว่าด้วยการรวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2565
38.ว่าด้วยการเงินทดรองจ่าย ปี 2566
39.ช่วยเหลือสมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2566
40.ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2566
41.ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคม พ.ศ. 2566
42.ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ พ.ศ. 2567

สำนักงานใหญ่

118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์

055-613049, 055-612431

FAX

055-612319

E-mail

sktcoop@gmail.com

สาขาสวรรคโลก

ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
126/1 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

เบอร์โทรศัพท์

055-643236

เบอร์มือถือ

086-4464587

ติดตามข่าวสาร

แอด Line สหกรณ์

@609mtdzc