ประวัติความเป็นมา

         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2502 โดยข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 739 คน ชื่อที่ได้รับการจดทะเบียน “สหกรณ์ครูสุโขทัยจำกัดสินใช้ ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน” โดยมีเป้าหมายจะใช้เป็นแหล่งออมทรัพย์ และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้ได้กู้เงินตามความจำเป็น การถือหุ้นครั้งแรกรวม 9,760 หุ้นๆ ละ 10 บาท เป็นเงินทุนในระยะแรกเพียง 97,600 บาท เปิดการประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานใน วันที่ 29 มิถุนายน 2502 และประกอบธุรกิจการให้กู้แก่บรรดาสมาชิก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2502 ในปีแรก (7เดือน) ของการดำเนินงาน สหกรณ์มีกำไรถึง 11,712 บาท กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ จนกระทั่งในปี 2518 ได้รับคัดเลือกให้เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ผู้แทนของสหกรณ์ฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลสหกรณ์ดีเด่นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2518 เดิมที่ทำการสหกรณ์ฯคงอาศัยภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จนปลายปี 2520 จึงได้มีความคิดที่จะก่อสร้างสถานที่ทำงานเป็นของตนเองซึ่งแนวคิดนี้มาสัมฤทธิ์ผลเมื่อปี 2523 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ได้จัดซื้อที่ดิน ราคา 180,000 บาท และเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร เป็นอาคาร 3 ชั้น มูลค่าขณะนั้น 1,250,000 บาท ชั้นล่างและชั้นที่ 2 ใช้เป็นที่ทำการของสหกรณ์ ชั้นที่ 3 จัดเป็นห้องประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 118/2 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ในปี 2563 เป็นอาคาร 2 ชั้น มูลค่า 11,600,000 บาท ในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ได้ทำแผนกลยุทธ์พัฒนาสหกรณ์ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน เป็นฝ่ายบริหารประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน เหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการ ฝ่ายจัดการซึ่งมีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาและรองผู้จัดการ มีอำนาจรองลงมาแบ่งงานภายในออกเป็นฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อและเงินฝาก ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสวัสดิการและติดตามหนี้ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 5 คน มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ ปี พ.ศ. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด มีบุคลากรฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
          + คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน
          + ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน
          + เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 23 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้บริการสมาชิกตามค่านิยมและถือปฏิบัติ คือ “ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง” ภายใต้กรอบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

          เลขที่ 118 / 2 หมู่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

สถานที่ตั้งสำนักงานสาขาสวรรคโลก

          หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เลขที่ 126/1 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110