ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สาขาบัญชี และสาขาบริหารธุรกิจการเงิน ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สหกรณ์ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคล อัตราจ้างชั่วคราว ดังรายชื่อต่อไปนี