ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด (“สหกรณ์ฯ”)  ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแลภายในและรอบสถานที่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน  สหกรณ์ฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสมาชิก กรรมการ พนักงาน ผู้รับจ้าง คนงาน ผู้มาเยือน หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เข้ามาภายในพื้นที่ของสหกรณ์ฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร และสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ

ประกาศฯ ฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

สหกรณ์ฯ  ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ  แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

สหกรณ์ฯ  เก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่เห็นได้จากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งภายในอาคารและสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ

 

  1. วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1 สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) โดยไม่ได้รับการได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต อันเป็นเรื่องจำเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือของบุคลากรของสหกรณ์

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ ได้แก่  (1) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่น ๆ     (2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (4) เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญา และหรือคดีแรงงาน และ       (5) เพื่อการกระทำการอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สหกรณ์ฯ จะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของท่านหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้สหกรณ์ฯ จะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลดังกล่าว

(3) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการต่อไปภายหน้า  การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน สหกรณ์ฯ ถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ เช่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม

2.2 สหกรณ์ฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่สังเกตเห็นได้ง่าย

2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง

 

  1. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใด ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ได้รับสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้

3.2 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

(1)  หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง

(2) บุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น

  1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

4.1 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสัญญาระหว่างสหกรณ์ฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

4.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยกำหนด สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่สหกรณ์ฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

 

  1. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

5.1 สหกรณ์ฯ ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทำลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และ การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ

5.2 สหกรณ์ฯ จะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์ฯ เป็นครั้งคราวตามที่จำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

 

  1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

 

  1. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้

(1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับสหกรณ์ฯ และ (ข) กรณีที่สหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกับท่าน

(4) สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ

(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล   ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม  กรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ  ท่านมีสิทธิจะขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(7) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

 

  1. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุด้านบน หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เลขที่ 118 / 2 หมู่ 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

หมายเลขโทรศัพท์ 055-613049, 055-612431

อีเมล์ sktcoop@gmail.com

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด