สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด นำโดยนายนภดล คงกำเหนิด ผู้จัดการ และนางเกณิกา พุทธรัตน์ เข้ามอบงบประมาณพัฒนาโครงการแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในวันที่ 06 สิงหาคม 2564

     เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดำเนินโครงการปลูกผักปลอดสาร ต้านโควิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาโครงการ “โคก หนอง นา โมเดลเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)