โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างอาชีพเสริม
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาสมาชิกสร้างอาชีพเสริม โดยสหกรณ์ ฯ ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ,วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
2. สมาชิกต้องดำเนินการติดต่อวิทยาลัยใกล้บ้าน และสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนโดยเอกสารดังนี้
    2.1 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว
3. เมื่อสมาชิกเรียนจบหลักสูตร ให้นำใบประกาศพร้อมสำเนาค่าลงทะเบียนมาเบิกเงินกับสหกรณ์ ฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย