ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด นำโดยนายมานิตย์ พรหมอยู่ ประธานกรรมการและคณะ ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ได้เล็งเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ได้ประสบความสำเร็จ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด, โดยมีนายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ