เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด โดยมีนายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการ, นายสังเวียน สายใหม, นายสุรพล มั่นเหมาะ, นายปราโมทย์ อยู่อ้น และนายจรัญ นาคสมบูรณ์ กรรมการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ