📢 ประกาศ! มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 มีมติ

🔻ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.50 บาท เหลือเพียง 5.00% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
🔻ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลง 0.25 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน