ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด มีความประสงค์นำคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 6 คน เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการในการตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นแนวทางนำมาพัฒนาระบบงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย

  1. นายประหยัด อุสาห์รัมย์            ประธานกรรมการ
  2. นายมนัส คำตา                        รองประธานกรรมการ
  3. นายกอบกุล คมเฉลียว             ผู้ตรวจสอบกิจการ
  4. นายวัชรินทร์ ตันภูมิประเทศ      ผู้ตรวจสอบกิจการ
  5. นางทิพาพร มณฑาทิพย์           ผู้ตรวจสอบกิจการ
  6. นายนิรัติศัย แสงลพ                 พนักงานขับรถ

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ให้การต้อนรับ นำโดย นายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด และคณะกรรมการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ นำโดย นายธงชัย กมล ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด